video orava 3d youtube

Princíp výroby elektrickej energie

Vodná elektráreň funguje na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prichádza privádzačom cez rozvádzacie lopaty a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kolesa vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky a odovzdáva im svoju mechanickú energiu.
Mechanická energia vody sa mení na mechanickú energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú.
Elektrická energia sa v synchrónnom generátore vytvára indukciou rotujúceho magnetického poľa rotora do pevného vinutia statora generátora. Pre vytvorenie magnetického poľa rotora je potrebný budiaci jednosmerný prúd, ktorý je vyrábaný v budiči generátora.
Vyrobená elektrická energia sa prenáša pomocou elektrických sietí pozostávajúcich z rozvodných zariadení, z transformovní a cez rozvodné siete až ku konečnému spotrebiteľovi.

Základné časti elektrárne

  • priehradný múr
  • privádzač
  • elektráreň
  • výtokový kanál
Priehradný múr sústreďuje prietok rieky na následné využitie vo vodnej elektrárni, ako zdroj kinetickej energie na pohon turbín.
Privádzač zabezpečuje potrebný prívod vody, čiže sústreďuje hydraulický spád. Prívod vody pozostáva z vtokov, ktoré sú vybavené hrablicami, hradidlami a rýchlouzáverom. Tie zabraňujú tomu, aby sa nečistoty (pne, konáre) dostali do turbíny.
Elektráreň premieňa kinetickú alebo potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu. Zahŕňa strojovňu, turbíny a generátory.
Výtokový kanál odvádza energeticky využitú vodu z vodnej elektrárne späť do rieky.
elektraren orava rez

Rozhodujúcimi technologickými zariadeniami súhydrogenerator

  • Generátor - spolu s budičom sa nachádza na osi sústrojenstva.
    Hlavné časti: rotor (1), stator (2).
  • Turbína - je spojená s generátorom pevnou spojkou (3).
    Hlavné časti: rozvádzacie lopaty (4), obežné koleso s lopatami (5).
Voda v turbíne preteká (6) rozvádzacím kolesom do obežného kolesa, ktoré sa pôsobením vody otáča a odovzdáva energiu hriadeľu.

Prenos energie.

Vyrobené napätie sa priamo v elektrárni pretransformuje na vysoké napätie 110 kV a takto ho tromi fázami L1, L2 a L3 prenášame pri vysokom napätí (ekonomickejší prenos).
Prenos pokračuje až k distribučnému transformátoru (nachádza sa pred mestom, dedinou), kde na jeho primárnu stranu príde 110 kV a zo sekundárnej strany odchádza distribučných 22 kV.
Distribučný prenos pokračuje mestom až k napájacej trafostanici, kde sa nachádza napájací transformátor. Na primárnu stranu prichádza tromi vodičmi 22 kV a na sekundárnej strane sa pretransformuje na napätie bytového rozvodu, čiže 230 V.

 

Parametre vodnej elektrárne

Kategória priehradová - akumulačná
Výkon inštalovaný 21,75 MW
Tok Orava
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2 x 50 m3/s
Počet generátorov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1953
Priemerná ročná výroba 31 GWh

3D model vodnej elektrárne Orava